حروف بیصدا Consonant و نیمه صدادار Vowel Half

Saturday، ۳ Aazar ۱۳۹۷

حروف بیصدا و نیمه صدادار عباتند از :

حرف B صدای (ب) میدهد. مانند : Book

حرف C پیش از y, e, i غالبا صدای (س) میدهد. مانند : Pencil – Bicycle – Face ولی در سایر موارد صدای( k ک) میدهد. مانند : Car

حرف D صدای (د) میدهد. مانند : Desk – Door

حرف F صدای (ف) میدهد. مانند : Fan – Fish

حرف G پیش از y, e, i گاهی صدای (ج) و در سایر موارد صدای(گ) میدهد. مانند : Glass - Dog - Bag - Orange - Clergyman

حرف H صدای (هـ یا ح) میدهد. مانند : Hat – Hen – Hand

حرف K صدای (ک) میدهد. مانند : Book – Make

حرف L صدای (ل) میدهد. مانند : Table – Bell – Look

حرف M صدای (م)میدهد. مانند : Am – Morning – Man

حرف N صدای (ن) میدهد. مانند : Fan – Neck – Hand

حرف P صدای (پ) میدهد. مانند : Apple – Pen – Map

حرف Q صدای (ک) میدهد ولی همیشه با (u)همراه است و صدای (کو – kw )میدهد. مانند : Quick – Question

حرف R صدای (ر) میدهد. مانند : Ruler – Four – Red

حرف S غالبا صدای(س) میدهد و چنانکه بین دو حرف صدادار واقع شود صدای ( ز – z )میدهد. مانند : Desk – Sir – Nose

حرف T صدای (ت) میدهد. مانند : Table – But – Sister

حرف V صدای (و) با تلفظ فارسی تولید می شود، یعنی با قرار دادن دندان های جلوی باال بر روی لب پائین تولید میشود. مانند : Twelve – Very

حرف W صدای (واو) با تلفظ عربی با گرد کردن لبها به طوری که دندانهای باال روی لب پائین قرار نگیرد. مانند : Well – Wall – We

حرف X دارای صداهای زیر است : صدای (ک س) میدهد. مانند : Fox – Box صدای (گز) میدهد. مانند : Example – Exact

حرف Y دارای صداهای زیر است : صدای (آی) میدهد. مانند : Sky – Typist

حرف Z دارای صداهای زیر است : صدای (ز) میدهد. مانند : Zoo

برای یادگیری سریعتر میتونید پکیج های ویژه سایت رو مشاهده و دانلود کنید (کلیک کنید)