حروف صدادار Vowel

Saturday، ۳ Aazar ۱۳۹۷

حرف صدادار عبارتند از : A – E – I – O – U

حرف A :

( صدای آ ) Arc – Arm ( صدای اَ ) Back – Cat (صدای اِ ) Above – Ago (صدای اِی ) Day – Cake( صدای اٌ ) Always – Tall

حرف E :

(صدای ای) Be – these (صدای اِ ) Pen – Egg

حرف i:

( صدای آی ) Time – Child ( صدای ای ) Ship – Fish (صدای اِی ) First – Bird

حرف O :

( صدای او ) To – Do( صدای اُ ) Go – No (صدای آ ) Officer – Hot (صدای اِ ) Monitor – Actor

حرف U :

(صدای یو ) University – Use (صدای او ) Rude – Ruler (صدای آ ) Underpass – Cup (صدای اِ ) Burn – Murder

چنانچه حرف Y دارای صداهایی مانند ( آی- ای) باشد آن را صدادار و در غیر این صورت بیصدا محسوب میشود. مانند : Cary – By – Hurry

برای یادگیری سریعتر میتونید پکیج های ویژه سایت رو مشاهده و دانلود کنید (کلیک کنید)