مکالمه - درباره آب و هوا

Friday، ۹ Aazar ۱۳۹۷

The sun is coming out .

خورشید از افق بیرون میآید.

Good, now we can go swimming.

چه خوب،حاال میتوانیم به شنا برویم.

I don’t think so. I still say it’s going to rain.

فکر نمیکنم. هنوزهم میگویم میخواهد باران ببارد.

How’s the weather today?

امروز هوا چطور است؟

It’s beautiful. The sun is shining.

خوب است. خورشید میدرخشد.

It’s awful. It’s rainy and cold.

بد است. بارانی و سرد است.

How’s the weather mom?

مامان هوا چطور است؟

Sunny and warm

آفتابی و گرم

Good, today’s the school ball game.

چه خوب، امروز در مدرسه بازی داریم.

It’s very warm in here.

داخل اینجا هوا خیلی گرم است.

Let’s take off our coats.

بیا کتهایمان را در آوریم.

I’ll open the windows.

پنجرهها را باز میکنم.

When is your warm season here.

فصل گرم اینجا کِی است؟

It’s usually quite warm in July and August.

معموال در جوالی و آگوست خیلی گرم است.

Are you cold?

سردتان است؟

Yes, I’m going to wear my warm coat.

بله، میخواهم کُتم را بپوشم.

Not at all, I never feel cold.

ابدا ، هیچ وقت سردم نمیشود.

I’ve never seen snow. It’s beautiful.

تا حاال برف ندیدهام زیباست.

It’s beautiful now because it’s clean. Wait until it gets dirty and slushy.

حاال زیباست زیرا تمیز است. بگذارکثیف و گل آلود بشود.

What terrible weather! I hope it stops raining

چه هوای بدی! امیدوارم باران بند بیاید.

I hope so too. We’re supposed to have a picnic at the park this afternoon.

من هم همین طور. قرار است امروز بعد از ظهر در پارک پیک نیک داشته باشیم.

It’s an awful day, cold and wet .

روز بدی است، سرد و مطلوب.

Yes, it is.

بله، همینطوراست.

It’s a good day to sit near a warm fire.

روز خوبی است تا کنار آتش بشینیم.

The temperature has dropped a lot

درجه حرارت خیلی پایین رفته.

Yes, it’s freezing today.

بله، هوا یخ زده است.

It’s raining.

باران میبارد.

Oh, no: not again! I hate rain.

اوه، نه : باز هم! از باران بیزارم.

I like to feel the rain on my face.

میخواهم باران را روی صورتم حس کنم.

Is it raining now?

حاال باران میبارد؟

No, but it’s cloudy. I think it’ll rain soon.

نه ولی هوا ابری است فکر میکنم به زودی میبارد.

If it rain, I won’t go out.

اگر باران ببارد، بیرون نمیروم.

You’d be foolish if you went out.

خُل بودی اگه بیرون میرفتی.

If you had known it were going to rain, wouldn’t you have taken an umbrella?

اگر فهمیده بودی باران خواهد بارید، آیا چتر برنداشته بودی؟

Of course I would have, but the radio didn’t say it would rain today.

البته برداشته بودم. ولی رادیو امروز نگفت باران میبارد.

Do you know how you’ll spend your vacation?

میدانی تعطیالت را چگونه میگذرانی؟

If it’s cold, I’ll go skiing.

اگر هوا سرد باشد اسکی خواهم رفت.

I’m not sure. It’ll depend on the weather .

نمیدانم مطمئن نیستم. به هوا بستگی دارد.

Does it always rain in spring? Everything I own is damp.

آیا در بهارهمیشه باران میبارد؟ همه چیزهایم را رطوبت گرفته است.

We do get a lot of rain in spring. But it help bring the flowers we have in summer.

ما در بهار باران زیادی داریم. اما این کمک میکند تا در تابستان گلهای زیادی به بار بیایند.

Not always. This seems to be a bad year .

همیشه نه. به نظر میرسد سال بدی باشد.

I feel very cold. I don’t like this weather. I like spring when it’s warm.

خیلی سردم است. این هوا را دوست ندارم. دوست دارم بهار هوا گرم باشد.

I prefer winter. It’s fun to walk in the snow.

من زمستان را ترجیح میدهم. راه رفتن در برف لذت بخش است.

I don’t like winter at all. Summer is my favorite season. I love to swim.

من زمستان را اصال دوست ندارم. تابستان فصل دلخواه من است. دوست دارم شنا کنم.

I’ve never seen such rain. It’s been raining steadily for a week. Is the weather always like this?

هرگز چنین بارانی ندیده بودم. مدت یک هفته است پیوسته میبارد. هوا همیشه همینطوراست؟

No, I’ve lived here all my life and I’ve never seen such rain either.

نه، من تمام عمرم را اینجا زندگی کردهام و من هم هرگز چنین بارانی ندیدهام.

Yes, it is unfortunately, at this time of the year.

بله، بدبختانه، در این وقت سال هوا همین طوراست.

It rained, it snowed, and it thundered.

باران می بارید. برف میبارید و رعد میزد.

I can hardly believe you. The weather is usually so mild.

حرف شما را به سختی میتوانم باور کنم. هوا معموال معتدل است.

I’m surprised to hear that. It’s never snowed there before.

از شنیدن این حرف تعجب میکنم. پیش از این آنجا هرگز برف نباریده است.

There was thunderstorm last night.

دیشب هوا طوفانی شد.

Yes, I heard the thunder and the rain.

بله، من صدای رعد و باران را شنیدم.

Did you see the lightning?

آیا برق آن را دیدی؟

No, I was frightened to look.

نه، من آنقدرترسیده بودم که نگاه نکردم.

Yes, wasn’t it frightening?

بله، ترسناک نبود؟

Let’s see if you remember. How many seasons are there?

بگذار ببینم به خاطرداری، یک سال چند فصل دارد؟

Is December one of the spring months?

آیا دسامبر یکی از ماههای بهاراست؟

No, it’s one of the winter ones here.

نه، یکی از ماههای زمستان است.

It’s a beautiful day.

روز قشنگی است.

Yes, it is.

بله، همین طور است.

It’s a beautiful day, sunny and warm.

روز قشنگی است، آفتابی و گرم.

Yes, it is. It’s very warm. I like sunny days.

بله، همینطوراست. خیلی گرم است. من روزهای آفتابی را دوست دارم.

It’s a beautiful, sunny day. It’s unusual weather for March, isn’t it?

روز آفتابی قشنگی است. این هوا برای ماه مارس غیرعادی است، مگرنه؟

Yes, it seems that spring has come early this year.

بله، انگارامسال بهار زودتر آمد.

It’s a beautiful day for a walk in the park. Would you like to go out?

برای قدم زدن در پارک روز خوبی است. میل داری بیرون بروی؟

Yes, that’s a good idea. I’d like to go for a walk.

بله، فکرخوبی است. میل دارم برای قدم زدن بروم.

It’s such a beautiful day for March. Let’s take a walk perhaps we’ll see some flowers.

برای ماه مارس روز بسیار زیبایی است. بیا قدم بزنیم شاید مقداری گل ببینیم.

Yes, I’d like to walk in the park. I saw some lovely yellow flowers yesterday as I walked along.

بله، دوست دارم در پارک قدم بزنم. دیروز که قدم میزدم مقداری گل زرد زیبا دیدم.

What were they?

آنها چه نوعی بودند؟

I don’t know what they’re called. Perhaps you can tell me.

نمیدانم آنها را چه مینامند. شاید تو بتوانی به من بگویی.

It’s raining.

باران میبارد.

I know. I’ll take my umbrella.

میدانم. چترم را بر میدارم.

Do you have to go far?

باید خیلی دور بروی؟

No, only to the corner.

نه فقط تا سر کوچه »خیابان«.

Where are you going? It’s pouring.

کجا میروی؟ شُرشُر میبارد.

I have an appointment with the dentist. I’m only going to the corner.

نوبت دندان پزشکی دارم. تنها تا سر خیابان میروم.

Don’t forget your umbrella and raincoat!

کت بارانی و چترت را فراموش نکن!

برای یادگیری سریعتر میتونید پکیج های ویژه سایت رو مشاهده و دانلود کنید (کلیک کنید)