مکالمه - احوال پرسی و معرفی کردن

Saturday، ۳ Aazar ۱۳۹۷

Good morning miss Sarah

صبح بخیردوشیزه سارا

Good morning

صبح بخیر

How are you?

حالت چطور است؟

Fine, thank and you?

خوبم متشکرم. تو چطوری؟

Not bad thanks.

بد نیستم متشکرم.

Not too well. I have a terrible cold.

خیلی خوب نیستم .سرماخوردگی بدی دارم.

Miss Sarah, this is Mr. Ali.

دوشیزه سارا ایشان علی هستند.

How do you do Miss Sarah?

شما چطورید دوشیزه سارا؟

This is friend of mine Ali.

این دوستم علی است.

I’m happy to meet you.

ازدیدنت خوشحالم.

Pleased to know you.

از آشناییات خرسندم.

Mr. Ali, I’d like to introduce my friend, Reza.

آقای علی، مایلم دوستم رضا را معرفی کنم.

I’d like you to meet my father.

میل دارم تو با پدرم آشنا شوی.

I’m very pleased to meet you.

از دیدارتان بسیار خرسندم.

I’d like to meet your new friend.

مایلم با دوست جدیدت آشنا شوم

نکته : وقتی افراد با یکدیگر آشنایی قبلی دارند برای احوال پرسی از (how are you) استفاده میکنند، ولی اگر برای نخستین بار آشنا میشوند از how do you do استفاده میکنند که بیشتر تشریفاتی است نه احوالپرسی.

He’d like to meet you too. We’re going to the park. Can you come with us?

او هم مایل است با تو آشنا شود. ما به پارک میرویم. می توانی همراه ما بیایی؟

Yes, I’d like to.

بله، دوست دارم.

I’m sorry .i can’t come with you today.

متأسفم امروز نمیتوانم همراه شما بیایم.

I’m confused. Do I shake a woman’s hand when I meet her?

من گیج شدهام. آیا وقتی یک خانم را میبینم با او دست بدهم.

Only if she puts out her hand.

تنها در صورتی که دستش را دراز کند.

I never do. But you can if you want to.

من هرگز این کار را نمیکنم. ولی تو اگر بخواهی میتوانی.

How nice to see you again.

چقدر خوشحالم که دوباره میبینمت.

May I present Ali?

میتوانم علی را معرفی کنم؟

I’m very pleased to meet you.

از دیدار شما خوشحالم.

Ali has often spoken about you.

علی، اغلب درباره شما حرف میزند.

I’m delighted to make you acquaintance.

از آشنایی با شما خرسندم.

Reza and I were on our way to the movies .would you likes to come?

رضا و من در راه رفتن به سینما هستیم. می خواهی با ما بیایی؟

Thank you, but I can’t. I’m meeting Ali.

متشکرم. ولی نمیتوانم. به دیدن علی میروم.

All right. We can ask her. Her house is on the way to the movies.

بسیار خوب. میتوانیم از او بپرسیم خانهاش سر راه سینماست.

It’s nice to see you.

از دیدنت خوشحالم.

I’m glad to see you.

از دیدنت خوشحالم.

I haven’t seen you for a long time. It’s nice to see you. How are you?

مدت زیادی است تو را ندیدهام از دیدنت خوشحالم، چطوری؟

I’m fine. What about you?

خوبم تو چطوری؟

You are looking well .i haven’t seen you for a long time .it’s nice to see you. how are you?

سر حال به نظر میرسی. مدتی است تو را ندیدهام. از دیدنت خوشحالم، چطوری؟

I’m fine .you’re looking well, yourself.

خوبم. تو هم خوب به نظر میرسی.

What a surprise! It’s nice to see you. I haven’t seen you for a long time. You’re looking well. How are you?

چه عجب از دیدنت خوشحالم مدتی است تو را ندیدهام سر حال به نظر میرسی. چطوری؟

I’m fine. It certainly is a pleased surprise. It’s good to see you again. You’re looking Well yourself?

خوبم، حقیقتا سورپریز دل انگیزی است. خوشحالم بار دیگر میبینمت. تو هم سرحال به نظر میرسی.

برای یادگیری سریعتر میتونید پکیج های ویژه سایت رو مشاهده و دانلود کنید (کلیک کنید)